Cyberpesten kan ernstige implicaties veroorzaken …Cyberpesten heeft een heel ander karakter dan de traditionele vormen van pesterijen.
De onderzoekers stellen dat 25 procent tot 30 procent van de jongeren zeggen het slachtoffer of dader te zijn geweest van cyberpesten.
Daarentegen is slechts 12 procent betrokken bij pesterijen op de speelplaats.
“Cyberpesterijen worden in 95 procent van de gevallen als grap beschouwd en slechts 5 procent zou daadwerkelijk kwaadwillige bedoelingen hebben,” .
“Het is duidelijk dat jongeren de risico’s van cyberpesterijen onderschatten.
Adolescenten spelen verschillende rollen – dader, slachtoffer of getuige – bij het cyberpesten en minimaliseren de impact van de aanvallen, wat betekent dat de bestaande preventie-programma’s onvoldoende tot hun doelgroep zullen doordringen.
Er moet hen duidelijk gemaakt worden dat deze praktijken ernstige implicaties kunnen hebben.”
De traditionele pesterijen hebben steeds te maken met een machtsverschil tussen dader en slachtoffer, het proactief viseren van een slachtoffer en een voortdurende agressie.
“Bij cyberpesten hoeven al die eigenschappen niet aanwezig te zijn,” .
“De traditionele machtsverschillen – zoals grootte of populariteit – hoeven online niet te gelden.
Evenmin is er altijd een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende rollen die worden opgenomen.
Ook is cyberpesten zelden geassocieerd met een geplande actie om een slachtoffer te viseren.”
“Op dit ogenblik worden in het onderwijs programma’s tegen pesterijen gebruikt en men lijkt er vanuit te gaan dat die initiatieven ook kunnen toegepast worden op cyberpesterijen,” .
“Kinderen blijken cyberpesterijen echter helemaal anders te benaderen.
Men mag dan ook niet veronderstellen dat de bestaande maatregelen relevant zijn voor online agressiviteit.”