Preventieve aanpak Pesten / Digitaal Pesten


26 maart 2013 - De VO-raad is blij dat in het plan van aanpak tegen pesten is gekozen voor een preventieve aanpak en dat de verplichte bureaucratische incidentenregistratie van tafel is. “Maar de rol die de inspectie bij de monitoring krijgt is te groot”, aldus Sjoerd Slagter.

In het op 25 maart jl. door de staatssecretaris en de Kinderombudsman gepresenteerde ‘Plan van aanpak tegen pesten’ wordt benadrukt dat scholen moeten samenwerken met leerlingen en ouders in het preventief aanpakken en voorkomen van pesten. De VO-raad is blij met deze nadruk op een preventieve, schoolbrede aanpak. Wel legt het plan teveel de hoofdverantwoordelijkheid voor de aanpak van pesten bij de scholen. Ook (sport)verenigingen zouden er bijvoorbeeld meer bij betrokken moeten worden. 

VERPLICHT GEBRUIK EFFECTIEF ANTI-PESTPROGRAMMA

Scholen worden verplicht om een bewezen effectief anti-pestprogramma te gebruiken. OCW laat een commissie – onder leiding van het NJi - onderzoeken welke anti-pestprogramma’s werken. De VO-raad vindt het goed dat scholen zo niet langer geconfronteerd worden met een wildgroei aan anti-pestprogramma’s, maar op termijn op basis van onderzoek helderheid krijgen welke programma’s wel en niet bewezen effectief zijn. “We zijn niet tegen het wettelijk vastleggen dat scholen effectieve anti-pestprogramma’s gebruiken”, aldus Slagter. “Scholen moeten echter wel de vrijheid hebben om op basis van hun sociaal veiligheidsbeleid een programma te kiezen wat daar het beste bij past”.
 

PROFESSIONALISERING

De VO-raad steunt daarnaast het voorstel dat zittende en startende leraren beter geprofessionaliseerd worden in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. Slagter: “Wij pleiten ervoor dat in effectief bewezen programma’s deze professionalisering van leraren opgenomen wordt. Wel komt in het plan van de staatssecretaris de aanpak van cyberpesten onvoldoende aan de orde. Ook op dit vlak is uitgebreide professionalisering van docenten en scholen nodig.” 
 

MONITORING DOOR INSPECTIE

De VO-raad zet vraagtekens bij de grotere rol die de inspectie krijgt toebedeeld. De staatssecretaris stelt voor de inspectie gedetailleerder incidenten te laten monitoren dan nu is opgenomen in het wetsvoorstel incidentenregistratie en dat wetsvoorstel in te trekken. Volgens de VO-raad is het belangrijk dat scholen vooral zelf, op vrijwillige basis, hun incidenten registreren. Sjoerd Slagter: “Juist bij sociale veiligheid, als ook bij pesten, is het van groot belang dat scholen eigenaar zijn van de gegevens, gezien de kwetsbaarheid en de privacygevoeligheid van deze gegevens.”
 
Via Vensters voor Verantwoording kunnen scholen zich al verantwoorden over de mate waarin de school beleid uitvoert ter voorkoming van incidenten als pesten. Via uitbreiding van gebruikte indicatoren in Vensters kan ook specifieke informatie over de aanpak van pesten op de betreffende school inzichtelijk gemaakt worden. Sjoerd Slagter: “Laat de inspectie controleren of scholen effectief bewezen programma’s gebruiken en voldoende doen om pesten te voorkomen en laat de ontwikkeling van indicatoren en de registratie van incidenten vooral aan de scholen zelf.”
 

KLACHTENREGELING

De Kinderombudsman heeft aangekondigd de effectiviteit van de klachtenregeling op scholen – voor bijvoorbeeld ouders van een gepest kind – te gaan onderzoeken. Als deze klachtenregeling niet naar behoren functioneert, is volgens de VO-raad zeker verbetering nodig. Maar het gaat te ver als de Kinderombudsman de scholen hierop gaat controleren en het openbaar maakt als scholen een klacht niet serieus nemen. Het is aan de inspectie om scholen hierop te controleren en aan te spreken en niet aan de Kinderombudsman. 


Bron: http://www.vo-raad.nl/dossiers/pesten/preventieve-aanpak-pesten