Anti pest methode op school - PRIMA - pesten met 60% terugbrengen in 2 jaar tijd


PRIMA-aanpak
 
Prima is een antipest programma voor basisscholen. De scholen worden twee jaar begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op schoolniveau (o.a. training van leerkrachten), groepsniveau (groepslessen) en individueel niveau (individuele begeleiding). Het doel is het verminderen en voorkomen van pestgedrag. Bewezen effect is dat pesten met 60% afneemt in 2 jaar tijd.

De activiteiten vinden plaats op drie niveaus:

  • Op schoolniveau, onder andere door het instellen van een Kernteam Pesten, het opstellen van een antipestbeleid en een schoolbrede ouder-avond.
  • Op groepsniveau, onder andere door het afnemen van de PRIMA-Pestmeter bij leerlingen in groep 6, 7 en 8, het opstellen en regelmatig bespreken van regels over pesten in de groep en het volgen van een lessenserie.
  • Op individueel niveau maatregelen om pesten te stoppen, onder andere door een werkwijze bij het signaleren, onderzoeken en behandelen van pestincidenten.
Deze activiteiten worden structureel ingevoerd over een periode van twee jaar met begeleiding door een gecertificeerd PRIMA-begeleider.

PRIMA is door het Nederlands Jeugdinsituut gekozen als beste interventie tegen pesten. Bekijk hier de toestingsinformatie op de site van het 
NJI

Doelgroep
Om pesten aan te pakken, is het van belang alle betrokkenen in de omgeving van de leerlingen mee te nemen in een pestaanpak. Dit zijn:
  • Alle leerlingen. Het gaat niet alleen om de leerlingen die direct betrokken zijn bij pestincidenten. In alle groepen worden er groepsafspraken opgesteld. Alle leerlingen van de bovenbouw vullen de Prima-Pestmeter voor leerlingen in en doen mee aan het lespakket bij de film Spijt!
  • Alle personeelsleden van de school (van directeur tot en met conciërge)
  • Alle leerkrachten vullen de Prima-Pestmeter voor leerkrachten in en volgen de e-learningmodule. Het ondersteunend personeel is op de hoogte van alle Prima-afspraken die er gemaakt worden.
  • Alle ouders/verzorgers en andere opvoeders/begeleiders van bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn, na het schoolpersoneel, de belangrijkste volwassenen die kunnen meehelpen pesten te voorkomen en, als het zich voordoet, pesten te stoppen. Daarom is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn over pestproblematiek en op de hoogte zijn van de voornemens van de school. Ook voor- en buitenschoolse opvangorganisaties waarmee samengewerkt wordt, moeten op de hoogte zijn van Prima. Circa 30 ouders van leerlingen vullen de Prima-Pestmeter voor ouders in.